notitie.png

doe_de_test.gif

Diagnostiek

Binnen Dyslexie Maastricht werken we volgens de richtlijnen van de Stichting Dyslexie
Nederland en volgens het protocol dyslexie diagnostiek en behandeling 2006.

Het diagnostisch onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

 • inwinnen van informatie
 • onderzoek
 • evaluatie
 • rapportage
 • informeren betrokken partijen

In totaal neemt dit onderzoek enkele dagdelen in beslag.  
Voor een nieuwe aanmelding hebben we de volgende informatie nodig:

 • basisgegevens leerling volgsysteem
 • beschrijving lees- en spellingprobleem
 • signalering lees- en spellingproblemen: datum, onderzoek
 • (instrumentarium, criteria, resultaten), onderzoeker
 • duur en inhoud extra begeleiding op school, begeleider
 • resultaten extra begeleiding en beschrijving evaluatie
 • instrumentarium
 • vaststelling stagnatie met vermelding instrumentarium en normcriteria
 • argumentatie voor ‘vermoedelijke dyslexie’
 • vermelding en beschrijving eventuele andere leerstoornissen
 • rapportage door bevoegd schoolfunctionaris
U kunt op onze site een formulier downloaden om de bovenstaande gegevens aan te leveren.

De anamnese vindt plaats in de vorm van een intake gesprek, en bevat de elementen:

 • bespreking schoolanamnese
 • informatie m.b.t. eventuele co-morbiditeit, leeromgeving, gezinssituatie
 • regelmaat onderwijs (langdurige afwezigheid, schoolwisselingen)
 • inventarisatie lees en/of spelling- en andere leerproblemen
 • inventarisatie mogelijke alternatieve oorzaken lees-en spellingproblemen
 • medisch, gedragsproblemen, andere ontwikkelingsproblematiek
 • inschatting motivatie van zowel cliënt als die van ouders/begeleiders
 • informatie betreffende moedertaal en meertaligheid

Het diagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd met gestandaardiseerde en genormeerde meetinstrumenten. Deze instrumenten voldoen aan algemeen aanvaarde criteria voor psychodiagnostische tests.

Het diagnostisch onderzoek neemt minimaal 2 en maximaal 3 dagdelen in beslag:

 • niveaubepaling lezen en spellen
 • fonologische taalvaardigheden
 • snel serieel benoemen
 • verbale werkgeheugenvaardigheden
 • algemene intelligentiebepaling
 • sociaal-emotioneel welbevinden

In het diagnostisch proces zijn tenslotte vier stappen te onderscheiden:

1. Onderkennend onderzoek: is er sprake van ernstige lees- en spellingproblemen?

2. Verklarend onderzoek: zijn er aanwijzingen voor dyslexie?

3. Is er sprake van een typerend  profiel? Hierbij wordt op drie factoren  
   gelet, elk met twee onderdelen:

 • fonologische verwerking: accuratesse én snelheid
 • teken-klankkoppeling: accuratesse én snelheid
 • snel serieel benoemen: cijfers én letters

4. Zijn er mogelijke alternatieve verklaringen?

Op basis van de bevindingen worden behandelingsadviezen gegeven en kan eventueel
een dyslexie-verklaring afgegeven worden. Verdere informatie kunt u vinden op
de website van H&G Onderwijs.