Diagnostiek

Binnen Dyslexie Maastricht werken we volgens de richtlijnen van de Stichting Dyslexie
Nederland en volgens het protocol dyslexie diagnostiek en behandeling 2006.

Het diagnostisch onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

 • inwinnen van informatie
 • onderzoek
 • evaluatie
 • rapportage
 • informeren betrokken partijen

In totaal neemt dit onderzoek enkele dagdelen in beslag.  
Voor een nieuwe aanmelding hebben we de volgende informatie nodig:

 • basisgegevens leerling volgsysteem
 • beschrijving lees- en spellingprobleem
 • signalering lees- en spellingproblemen: datum, onderzoek
 • (instrumentarium, criteria, resultaten), onderzoeker
 • duur en inhoud extra begeleiding op school, begeleider
 • resultaten extra begeleiding en beschrijving evaluatie
 • instrumentarium
 • vaststelling stagnatie met vermelding instrumentarium en normcriteria
 • argumentatie voor ‘vermoedelijke dyslexie’
 • vermelding en beschrijving eventuele andere leerstoornissen
 • rapportage door bevoegd schoolfunctionaris

U kunt op onze site een formulier downloaden om de bovenstaande gegevens aan te leveren.

De anamnese vindt plaats in de vorm van een intake gesprek, en bevat de elementen:

 • bespreking schoolanamnese
 • informatie m.b.t. eventuele co-morbiditeit, leeromgeving, gezinssituatie
 • regelmaat onderwijs (langdurige afwezigheid, schoolwisselingen)
 • inventarisatie lees en/of spelling- en andere leerproblemen
 • inventarisatie mogelijke alternatieve oorzaken lees-en spellingproblemen
 • medisch, gedragsproblemen, andere ontwikkelingsproblematiek
 • inschatting motivatie van zowel cliënt als die van ouders/begeleiders
 • informatie betreffende moedertaal en meertaligheid

Het diagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd met gestandaardiseerde en genormeerde meetinstrumenten. Deze instrumenten voldoen aan algemeen aanvaarde criteria voor psychodiagnostische tests.

Het diagnostisch onderzoek neemt minimaal 2 en maximaal 3 dagdelen in beslag:

 • niveaubepaling lezen en spellen
 • fonologische taalvaardigheden
 • snel serieel benoemen
 • verbale werkgeheugenvaardigheden
 • algemene intelligentiebepaling
 • sociaal-emotioneel welbevinden

In het diagnostisch proces zijn tenslotte vier stappen te onderscheiden:

1. Onderkennend onderzoek: is er sprake van ernstige lees- en spellingproblemen?

2. Verklarend onderzoek: zijn er aanwijzingen voor dyslexie?

3. Is er sprake van een typerend  profiel? Hierbij wordt op drie factoren  
   gelet, elk met twee onderdelen:

 • fonologische verwerking: accuratesse én snelheid
 • teken-klankkoppeling: accuratesse én snelheid
 • snel serieel benoemen: cijfers én letters

4. Zijn er mogelijke alternatieve verklaringen?

Op basis van de bevindingen worden behandelingsadviezen gegeven en kan eventueel
een dyslexie-verklaring afgegeven worden. Verdere informatie kunt u vinden op
de website van H&G Onderwijs.